Kontrola požárních zařízení

Článek je převzatý od : ASOCIACE POŽÁRNÍ OCHRANY  - vypracované p. Eduardem Vašátkem

Směrnice platí pro hodnocení všech v rámci asociace prováděných a podle zákona 22/1997 Sb. certifikovaných protipožárních těsnících systémů instalací prostupujících požárně dělicími konstrukcemi. Je závazná pro všechny členy asociace a slouží jako podklad pro následné kontroly provozuschopnosti podle vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb. „o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru“(dále jen vyhláška).

Směrnice se vztahuje na všechny požární ucpávky a těsnění v prostupech kabelových rozvodů a instalací v nosných i nenosných požárně dělicích konstrukcích (dále jen PDK) a stavebních spár bez dilatačních pohybů, není však určena pro kontrolu konstrukcí a konstrukčních prvků těchto PDK samotných a dilatujících stavebních spár, pro které bude vydán samostatný kontrolní předpis.

1. Základní pojmy(pro účely této směrnice): Prostup kabelů či instalací požárně dělicími konstrukcemi – prostorové uspořádání (průnik) kabelového rozvodu, svazku či jednotlivého kabelu, potrubí nebo jednotlivých trubek (bez ohledu na materiál a způsob použití) otvorem, vytvořeným ve vodorovné či svislé požárně dělicí konstrukci[.

Požární ucpávka (dále jen ucpávka) – konstrukce, bránící šíření požáru a jeho zplodin při prostupu kabelů požárně dělicí konstrukcí. Součástí požární ucpávky může být i jakákoliv vnější ochrana kabelového vedení (např. průchodka, nástřik, nátěr).

Těsnění – výplň mezi těsněnou instalací či kabelem a požárně dělicí konstrukcí s definovanými požárně technickými a fyzikálně mechanickými vlastnostmi. Za určitých okolností může těsnění při splnění definovaných požadavků působit jako ucpávka.

Průvodní dokumentace a její rozsah je určen vyhláškou v §1, písm. k a pod-robné požadavky na obsah této dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 1 této směrnice.

Ucpávky, v definovaných případech i těsnění, patří v souladu s § 1 odst.d) a § 2, odst.4, písm. f) vyhlášky, mezi požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ) a vztahuje se na ně povinnost pravidelného prokazování funkceschopnosti ve smyslu § 6 a 7 téže vyhlášky. Předmětem této směrnice je výhradně kontrola funkce požárně technických parametrů výše uvedených PBZ a následné ověření jejich další způsobilosti pro daný účel.

Poznámka: Rozdíl mezi ucpávkou a těsněním spočívá v tom, že ucpávka zajišťuje v konkrétních případech požární odolnost prostupu v požárně dělicí konstrukci a všech prvků, které prostupem procházejí, případná požární odolnost těsnění se naopak vztahuje výhradně k tomuto těsnění a nemá vliv na samotný rozvod či instalaci, ani na požárně dělicí konstrukci, kterou těsní.